สมัครงาน

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอส


 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-55 ปี
 • มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
 • ที่สังคมรังเกียจ และไม่พิการทุพพลภาพ
 • มีความรู้จบขั้นต่ำ ม.3 ยกเว้นบุคคลที่เคย
 • เป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร หรือได้รับ
 • การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัยอย่างชำนาญ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยต้องโทษ
 • คดีอาญาใด ๆ มาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
 • ต้องมีเอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา เป็นต้น
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 • ต้องผ่านหลักสูตรอบรมของบริษัทฯ ก่อน

เอกสารที่เตรียมสมัคร รปภ


 1. รูปหน้าตรง นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 4. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. ใบผ่านการอบรม รปภ (ถ้ามี)

รายได้และสวัสดิการ


 1. รักษาความปลอดภัย (รปภ.) / หัวหน้าชุด
 2. ค่าแรง รปภ. 450 - 500/วัน
 3. เงินเบิก ทุกวันศุกร์ และวันที่20 ของทุกเดือน
 4. เงินเดือนขึ้นทุกปี
 5. (ประเมินจากผลงานและความขยัน ความเอาใจใส่งาน)
 6. มีเงินเกษียณอายุเมื่อทำงานกับบริษัทเกิน 5 ปี ขึ้นไป (เงินเดือน เดือนสุดท้าย x อายุงาน รับเงินก้อนทันทีเมื่ออายุครบ 55 ปี หรือทำครบ 5 ปี)
 7. วันหยุดนัดขัตฤกษ์ได้ค่าแรง 2 แรง
 8. เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
 9. ไม่ป่วย ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา
 10. เงินช่วยเหลือ ยามเจ็บป่วยเมื่อเข้าโรงพยาบาล กรณีพ่อแม่ลูก เสียชีวิต
 11. ประกันสังคมสำหรับพนักงาน