บริษัทรักษาความปลอดภัย บอส จำกัด เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตามมาตรา 3 บริษัทรักษาความปลอดภัย หมายความว่า บริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีมาตรฐานสากล

"โดยมีผู้ก่อตั้งเป็นนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ"

เรามีทีมงานสายตรวจที่ใส่ใจบริหาร มีทีมงานฝ่ายการตลาดที่คอยติดตามงานหลังการขาย และมีการฝึกอบรมทบทวนการทำงานรปภอย่างมีประสิทธิภาพและระบบ เน้นพนักงานรักษาความปลอดภัยสัญชาติไทยเท่านั้น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


 • ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 • คอยตรวจสอบการเข้ามาของบุคคลและรถยนต์ภายนอก
 • เขียนบันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนด
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • คอยระแวดระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่รับผิดชอบ
 • รายงานหัวหน้าหน่วยรปภ.เมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที
 • คอยให้ความเชื่อเหลือบุคคลในสถานที่อย่างเต็มความสามารถ
 • รับมอบหมายงานที่ได้รับจากตัวแทนผู้ว่าจ้าง

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย


 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ.ประจำหน่วยงาน
 • เรียกกำลังพลเจ้าหน้าที่รปภ.เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ตรวจเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รปภ.
 • ตรวจสอบลงเวลางานเข้าออกของเจ้าหน้าที่รปภ.
 • ตรวจสอบระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 • ตรวจสอบรายงานการตรวจตราประจำจุดของเจ้าหน้าที่รปภ.
 • ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 • คอยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รปภ.เมื่อพบเจอปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่
 • แก้ไขปัญหาที่พบเจอระหว่างการปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ.และส่งรายงานเข้าส่วนกลาง
 • มีหน้าที่เจรจาและแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น
 • ประสานงานส่วนกลางในกรณีขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ
 • คอยควบคุมและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา และกลุ่มลูกค้าที่ทีมงานบริหารของบริษัทเคยได้รับเกียรติได้ดูแลความปลอดภัย

1.กลุ่มโรงแรม | 2.โรงเรียน สถาบันการศึกษา | 3.หน่วยงานภาครัฐ สถานที่ราชการ | 4.หน่วยงานเอกชน ทุกประเภท | 5.สถาบันการเงินธนาคาร | 6.สนามบิน | 7.ตลาด ห้างร้านต่างๆ | 8.ห้างสรรพสินค้า | 9.โชว์รูมรถยนตร์ | 10.คอนโด ที่พักอาศัย | 11.โครงการหมู่บ้านจัดสรร