การฝึกอบรม

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย


บริษัท รักษาความปลอดภัย บอส จำกัด มีความเอาใจใส่ ในการคัดเลือก และการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าของเราวางใจได้ในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า เราได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ให้พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

แนวทางการฝึกอบรม


ในงานรักษาความปลอดภัยนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

1. การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพผู้มาใช้บริการและผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าจ้าง
2. การฝึกระเบียบแถว
3. การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
4. การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น

5. ด้านการป้องกันปราบปราม

• ฝึกการต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า

• การฝึกการตรวจค้น

• จับกุม

6. การฝึกการดับเพลิง

7. เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน

8. งานบริการ

• การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการจราจร

• การให้ความช่วยเหลือ

• การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

• งานประชาสัมพันธ์

• อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง

• บอกทางหรือสถานที่ต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

• สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย

การคัดเลือกบุคลากร


บริษัทของเรา มีความเข้มงวดในการคัดเลือกบุคลากรเป็นอย่างมาก บุคลากรทุกคนต้องมีประวัติที่ดี และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยเรามีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี

2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือตามกฎหมายกำหนด

3. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว

4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่อ

5. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน

6. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน(โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่นลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

7. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา

8. อื่นๆ เพิ่มเติมตามขอบเขตงานจ้างหรือตามการตกลงของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง