post

พนักงานทุกคนต้องทำประวัติพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้กับผู้ว่าจ้างก่อนลงทำงานทุกคน

คุณสมบัติ
• ชาย-หญิง
• อายุ 20 ปี ถึง 50 ปี
เอกสารการสมัครงาน
1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
4. วุฒิการศึกษา (ถ้ามี )
5. พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ 1 ชุด

ติดต่อฝ่ายบุคคล